PRVH Series is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Informa
Nov 07, 2019Tin sự Kiện
HỘI THẢO QUỐC TẾ: "KINH TẾ TUẦN HOÀN - CÔNG THỨC TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG CỦA NGÀNH NHỰA?" ĐÃ CHÍNH THỨC MỞ CỔNG ĐĂNG KÝ
string(0) ""

Đăng ký nhận bản tin

Đăng ký
image

PLASTIC & RUBBER VIETNAM, HANOI

27 - 29.11.2019 | ICE, 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

imageĐiện thoại: (+84) 28 3622 2588
  • facebook
  • facebook
  • facebook
asset

Copyright © 2019. All rights reserved. Informa Markets, a trading division of Informa PLC.