PRVH Series is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Informa
Mar 21, 2018Live Demonstration
Hội thảo: Quy trình và Kĩ thuật phát triển sản phẩm nhanh ứng dụng cho khởi nghiệp tinh gọn
image

CHỦ ĐỀ: QUY TRÌNH VÀ KĨ THUẬT PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM NHANH ỨNG DỤNG CHO KHỞI NGHIỆP TINH GỌN

Tổ chức bởi: Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Đa ngành (MESLAB)
Thời gian: 14:00 – 16:30
Ngày: Thứ Tư, 21 tháng 3 năm 2018
Địa điểm: Phòng Hội thảo, Hall A3 – Trung Tâm Triển Lãm và Hội Chợ Sài Gòn (SECC)

CALENDAR
imagedate imageplace imagetime imagesubject imagepresenter
21/03/2018 Phòng Hội thảo 1:30 pm Đón tiếp đại biểu
21/03/2018 Phòng Hội thảo 2:00 pm Cơ bản về các quy trình làm sản phẩm TS. Trần Anh Tuấn - CEO & Founder MESLAB R&D, Giảng viên Đại học Dongguk, Hàn Quốc
21/03/2018 Phòng Hội thảo 3:00 pm Phương pháp làm sản phẩm nhanh cho Khởi nghiệp tinh gọn TS. Trần Anh Tuấn - CEO & Founder MESLAB R&D, Giảng viên Đại học Dongguk, Hàn Quốc
21/03/2018 Phòng Hội thảo 3:45 pm Khái niệm Sản phẩm khả thi/ khả dụng tối thiểu MVP (Minimal Viable Product) và áp dụng MVP thăm dò thị trường TS. Trần Anh Tuấn - CEO & Founder MESLAB R&D, Giảng viên Đại học Dongguk, Hàn Quốc
21/03/2018 Phòng Hội thảo 4:15 pm Hỏi-Đáp
21/03/2018 Phòng Hội thảo 4:30 pm Kết thúc Hội thảo
string(0) ""

Đăng ký nhận bản tin

Đăng ký
image

PLASTIC & RUBBER VIETNAM, HANOI

27 - 29.11.2019 | ICE, 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

imageĐiện thoại: (+84) 28 3622 2588
  • facebook
  • facebook
  • facebook
asset

Copyright © 2019. All rights reserved. Informa Markets, a trading division of Informa PLC.