PRVH Series is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Informa

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA TRƯNG BÀY

1, Điền đẩy đủ thông tin yêu cầu tại form Đăng ký gian hàng

(**) Thông báo đăng ký thành công sẽ được gửi đến Quý khách qua email trong thời gian sớm nhất.

2, Gửi yêu cầu trực tiếp đến Bộ phận Sales của chúng tôi. Xem thông tin liên hệ tại đây .

image
image
string(19) "page_about_the_show"

Đăng ký nhận bản tin

Đăng ký
image

PLASTIC & RUBBER VIETNAM, HANOI

27 - 29.11.2019 | ICE, 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

imageĐiện thoại: (+84) 28 3622 2588
  • facebook
  • facebook
  • facebook
asset

Copyright © 2019. All rights reserved. Informa Markets, a trading division of Informa PLC.