PRVH Series is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Informa

Bạn muốn tài trợ và hợp tác với Plastics & Rubber Vietnam, Hanoi?

Chúng tôi tin rằng sự ủng hộ và đóng góp tích cực của các đối tác và nhà tài trợ là nhân tố quan trọng góp phần không nhỏ vào sự thành công và lớn mạnh của triển lãm Plastics & Rubber Vietnam, Hanoi. Là sự kiện triển lãm thương mại quốc tế về Nhựa & Cao su – chúng tôi luôn mang lại cho các đối tác & nhà tài trợ những lợi ích tối đa thông qua các chiến dịch tiếp thị và truyền thông chuyên nghiệp, hiệu quả.

Để biết thêm chi tiết về cơ hội hợp tác và các gói tài trợ, vui lòng gọi +84 28 3622 2588 hoặc email cho chúng tôi theo thông tin dưới đây:

  • Đơn vị trưng bày

Ms. Selena Nguyen
Email: [email protected]

  • Không phải Đơn vị trưng bày

Ms. Celine Dong
Email: [email protected]

string(14) "page_thank_you"

Đăng ký nhận bản tin

Đăng ký
image

PLASTIC & RUBBER VIETNAM, HANOI

27 - 29.11.2019 | ICE, 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

imageĐiện thoại: (+84) 28 3622 2588
  • facebook
  • facebook
  • facebook
asset

Copyright © 2019. All rights reserved. Informa Markets, a trading division of Informa PLC.